Vedlikehold og forandringer i leilighet

Andelseiers vedlikeholdsplikt Hva andelseier skal melde og søke om til styret Borettslagets vedlikeholdsplikt Skader Spesielt om bad og WC Oppussing av oppgang Kjøkkenvifte Vedlikeholdsplan og budsjett Kontaktpersoner

Dører og vinduer omtales i egen artikkel. Årstall for større vedlikeholdsarbeider i borettslaget finnes i artikkelen Borettslaget - eiendommen - påkostninger.  

Vedlikehold av bygningen er borettslagets ansvar og indre vedlikehold i leilighetene er beboers ansvar. I de nye vedtektene fra 2006 er dette i § 5 regulert mer i detalj enn før, se lenke til vedtekten nedenfor.
 

Andelseiers vedlikeholdsplikt

 • dører og vinduer innvendig
 • sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring
 • ledninger med tilbehør (se lenken i bånn av artikkelen til oversikt over hva man kan gjøre selv av arbeid med elektrisk utstyr m.m.)
 • varmekabler
 • inventar
 • utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker
 • innvendige flater
 • oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning
 • rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende
 • holde boligen fri for insekter og skadedyr
 • utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær
 • holde brannsikringsutstyret i orden og vedlikeholde det slik som styret gir informasjon om (se egen artikkel Brannsikkerhet)
 • bruke og vedlikeholde ildstedet slik offentlig regelverk krever, og bidra til at offentlig feiing og inspeksjon kan finne sted (andelseier har ansvar for offentlig godkjenning av nytt ildsted) (se egen artikkel Kamin, peis, ovn).

Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.

Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Ved endringer i bærende vegg, etablering eller flytting av sluk og andre endringer som krever søknad og/ eller melding til bygningsmyndighetene, er det andelseierens ansvar å ivareta pliktene i forhold til myndighetene.

Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter.

Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

Vær oppmerksom på at borettslagets faste håndverker tar oppdrag for beboerne, se kontaktinfo under Styret.

Hva andelseier skal melde og søke om til styret

Enkelte forandringer som berører bygningen er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. Dette gjelder blant annet:

 • endringer på bad, kjøkken, WC og andre våtrom, se nedenfor
 • alle endringer av vegger (rive, flytte, sette opp ny) i leilighet
 • hulltaking i forbindelse med kjøkkenvifte
 • endring eller kjøp for egen regning av vinduer eller balkongdører
 • kjøp av dør mellom leilighet og oppgang
 • oppsetting av private radio- og TV-antenner
 • oppsetting av markiser mv.

Borettslagets vedlikeholdsplikt

 • utvendig vedlikehold av vinduer
 • felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen - borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren
 • utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter
 • ytterdører til gården
 • bjelkelag
 • bærende veggkonstruksjoner
 • sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne.

Borettslaget skal sørge for at alle leiligheter har tilstrekkelig brannvernutstyr, stå for utskifting og reparasjon av dette, og gi informasjon til andelseierne om deres oppgaver for å forebygge brann.

Skader

Skader som kan være borettslagets ansvar skal meldes til styrets epostadresse eller til lederen. Styret vil veilede om kontakt med håndverker, forsikringsselskap osv.

Spesielt om bad og WC

Beboere som skal pusse opp bad eller kjøkken skal ta kontakt med styret for at borettslaget får mulighet til å skifte rør (soil/avløpsrør og stigerør/vannrør) for borettslagets regning samtidig.

Endringer av våtanlegg (blant annet etablere / flytte sluk eller vann- og avløpsrør) skal ha styrets samtykke på forhånd. Alle tiltak som berører eller har innvirkning på felles røropplegg skal meldes styret.

Ordningen som ble innført i 2005 med at borettslaget gir tilskudd til andelseiere som oppgraderer bad til våtromsnormen, ble avsluttet i mai 2015.

Oppussing av oppgang

Beboere kan ta initiativ til å pusse opp egen oppgang for borettslagets regning. Det er ikke anledning til å male / pusse opp oppganger uten styrets tillatelse og anvisning.

Kjøkkenvifte

Det er ikke tillatt å montere kjøkkenvifte på ventilasjonsanlegg eller pipeløp.

Vedlikeholdsplan og budsjett

Vedlikeholdsplan ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2005. I 2007 er de store oppgavene sluttføring av skifte av vann- og avløpsrør på kjølkkensiden, oppussing av to oppganger (ny ordning) og skifte av vinduer og balkongdører. Høsten 2007 skal det holdes en ekstraordinær generalforsamling om et forslag om å øke tempoet i utskifting av vinduer og balkongdører.

Last ned:
FAKTA om belysning og sikkerhet.pdf
FAKTA om elsikkerhet.pdf
Instruks rehab vatrom.pdf
Sjekkliste rehab vatrom.pdf

Sist oppdatert: 3.2.2014
 

Skriv ut

Tips en venn

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

Beboerhåndbok

Om beboerhåndboka

Avfall og lopper

Borettslaget - eiendommen - påkostninger

Brannsikring

Calling og dørklokke

Dugnader

Dører og vinduer

Dyrehold

Fellesgjeld

Felleskostnader (husleie)

Forretningsførsel

Framleie

Generalforsamling

Hagene

Kabelnett for TV, radio og internett

Kamin, peis, ovn

Kjeller og loft

Lovverk, vedtekter, husordensregler, husleiekontrakt

Lys

Navneskilt til ringepanel og postkasse

Nøkler

Oppslagstavle i oppgangene

Parkering

Rabattavtaler telefon, internett, forsikring, strøm, lån med mer

Renhold, trappevask, tagging

Salg og kjøp av leilighet

Sykler

Utleielokaler

Vaktmester

Vaskeri

Vedlikehold og forandringer i leilighet

 

Kontaktinformasjon

Webredaktør:
Ola Nordmann

Kontakt redaktør
 
Forretningsfører:

OBOS


 

Ila kvartal IIA