Dyrehold

Dyrehold kan bare skje med tillatelse fra styret, jf. husordensreglene pkt. 28. 


Førerhund for blind eller svaksynt vil alltid få tillatelse.

Vanligvis vil styret spørre naboene i oppgangene om noen har innvendinger mot det dyreholdet som det er søkt om.


Søknader behandles i forhold til burettslagslova § 5-11 nr. 4: 

 

"Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen."